Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left
1. júla 2014 Zaradené v: Vložená výplň

Nové jadro dverných výplní - Jadro F

Z akého dôvodu bolo vôbec potrebné zavedenie nového typu jadra ?

Inováciu si vyžiadal prirodzený vývoj dverných systémov. Tie vplyvom zvyšujúcich parametrov teplotechniky zväčšujú hrúbky a izolácie, zväčšujú teda rozdiely povrchových teplôt medzi exteriérovou a interiérovou stranou dverí, čím sa zväčšujú pnutia, sily alebo až deformácie dverí alebo ich častí. Profilové systémy nerozlišujú rozličné prevedenia kvôli absorpcii energie nepriehľadných výplní oproti priehľadným výplniam a v niektorých podmienkach nedokážu odolávať už značným silám vyvodeným hrubými výplňami s bežnými jadrami. Preto je potrebná inovácia aj dvernej výplne vývojom vhodnejšieho typu jadra, pričom posúdenie vhodnosti vytvorenej kombinácie dverných súčastí, podľa použitých materiálov či hrúbok konštrukcií, je najmä v rukách zhotoviteľa vchodových dverí.

Čo je to vlastne jadro F ?

Jadro F je výrobok spoločnosti GAVAplast, ktorého vývojové poznatky pochádzajú z top produktu GAVA Tango. Jadro však nie je porovnateľné s jadrom pri produktoch GAVA Tango. Bolo prispôsobené pre potreby vložených dverných výplní. Vývoj tohto produktu trval zhruba 1 rok aby bol vôbec spustený do ostrej prevádzky . Pod týmto dlhým obdobím je myslené hlavne testovanie rôznych materiálov a ich správanie sa v zaťažovaných teplotných podmienkach. Podstatou jadra je to, čo dokáže. Teda eliminovanie síl, ktorými výplň dokáže pôsobiť na krídlo pri namáhaní teplotnými rozdielmi. Jadro si zachováva tepelnoizolačné vlastnosti a zároveň zlepšuje zvukovú izoláciu. Na prvý pohľad sa zdá byť výplň s použitím takéhoto jadra „mäkká“ – Výplň sa dá mierne stlačiť a následne sa znovu dostane do pôvodného stavu. To je základ, na ktorom je postavené jadro F. Nie je to však len o materiáloch ale aj o presnom uložení vrstiev jadra spolu s vystužovacími prvkami.Prehnutie dverí leto Prehnutie dverí zima
Schematické zobrazenie eliminácie priehybov dverí v letnom a zimnom období.

Ako vyzerá jadro F ?

Jadro sa od doterajších typov jadier viditeľne odlišuje šedou alebo čiernou páskou na svojej hrane, ktorej úlohou je hydroizolačné uzavretie jadra F. Je potrebné zvýšenou pozornosťou dbať na jej celistvosť a neporušenie pri preprave, manipulácii aj samotnom vkladaní a vypodložkovaní do krídla. Porušenie pásky môže mať za následok obmedzenie záručných podmienok.
Na ďalšie špecifikum, ktoré iným spôsobom nie je priamo viditeľné, upozorňuje značkovacia nálepka na boku výplne: Je to orientácia výplne v zmysle exteriér / interiér, ktorá je pre výplň s jadrom F od výroby pevne definovaná, aj pri výplniach so symetrickým dizajnom či s obojstranne rovnakou farbou povrchových dosiek. Nie je preto prípustné otáčanie osadenia, ani na krátky čas, pretože by sa výplň mohla na trvalo znefunkčniť !

Pre ktoré výplne ponúkate jadro F ?

V zásade je jadro F vhodné a preto aj ponúkané pre všetky materiálové typy výplní Gava : plastové, HPL aj hliníkové. Nie je potrebné používať jadro F pre biele PVC výplne do hrúbky 48mm. Dôležité je, že nie sme obmedzovaní použiteľnosťou len na určité modely, čo bolo jednou z podmienok pre vývoj, takže jadro F môžete objednať pre moderné dizajny HPL, AL ako aj pre tvarované PVC výplne.
Základné obmedzenie je v parametre hrúbky výplne: jadro F sa ponúka pre výplne hrúbok 36mm a väčších. Pri menších hrúbkach je skladba jadra F možná len s menšou účinnosťou, zároveň tenké výplne nevyvodzujú tak veľké deformačné sily, čo v konečnom dôsledku citeľne zhoršuje pomer výkon/cena riešenia s jadrom F pre malé hrúbky výplní. Záverom dodávame, že štatisticky pozorujeme kvôli požiadavkám teplotechniky plynule narastajúci trend prechodu k hrubším výplniam.

Cena jadra F?

Cena jadra F je vyjadrená príplatkom --- bez DPH oproti jadru z izolantu XPS. Pri plastových farebných výplniach sa tým odrátava príplatok za jadro Izofix, čím je výsledný príplatok jadra F ---€ bez DPH (Ceny sa komunikujú iba s našimi zazmluvnenými partnermi). Cena vyjadruje odlišnosti materiálové ale najmä v prácnosti vrstvením materiálov a zmenou v technologickom postupe. Ako protihodnotu dostávate zlepšenie vlastností výplne vyjadrené výraznou elimináciou deformačného rizika dverí a následných z toho plynúcich problémov. Mohli by sme to prirovnať k prínosu izolačného trojskla oproti dvojsklu v oblasti orosovania zasklenia – aj trojsklo sa môže orosiť, ale je to podstatne zriedkavejší jav. Cena príplatku jadra F mierne navyšuje cenu v porovnaní s oceľovou platňou.

Pre aké výplne je vhodné jadro F ?

Jadro F je vhodné použiť v zásade všade, pretože funguje ako vylepšenie, ktoré eliminuje určité možné riziká vchodových dverí - ak informácie pre vyhodnotenie rizík nie sú známe, alebo ich nedokážeme vyhodnotiť.
Jadro F je vhodné použiť všade tam, kde existuje predpoklad, že by doteraz používané kombinácie dverných systémov a dverných výplní mohli mať ohrozenú funkčnosť v rozsahu podmienok akým budú vystavené - musia však byť „dobre známe vstupy a dobre odhadnuté výstupy“.
Všeobecne je možné hovoriť o tom, že najcitlivejšie sú užívateľmi vnímané poruchy nasledovných funkcií vchodových dverí:

  • Zhošený komfort obsluhy otvárania/zatvárania, odomykania/uzamykania zvýšením potrebných ovládacích síl
  • Znížená tesnosť / vzduchotesnosť dverí zvýšením prenikania vzduchu až prefukovania

Tieto poruchy spôsobujú prevažne deformačné sily a napätia, ktorých najčastejšou príčinou je takmer neustále pôsobiaci rozdiel teplôt medzi exteriérom a interiérom, ktorý povrchovými teplotami pôsobí na rozťažnosť materiálov a spôsobuje bi-metalový efekt. Pre teplotechnicky kvalitnejšie hrubšie dvere s hrubšími výplňami sa problém stupňuje. Jadro F významne znižuje sily ktorými výplň dokáže pôsobiť na krídlo pri namáhaní teplotnými rozdielmi.
Jadro F je „len“ jednou z možností protideformačných / protipriehybových opatrení pre vchodové dvere v rámci komponentu dvernej výplne. Ďalšie opatrenia sa uplatňujú v ďalších komponetoch vchodových dverí.
Len vhodne sa dopĺňajúcim súborom opatrení sa znižujú riziká na akceptovateľnú zanedbateľnú mieru. Preto je potrebné stavať na skúsenostiach a cite zhotoviteľov, resp. technikov ktorí vykonávajú obhliadku so zameraním a navrhujú konečné technické riešenie do detailov na mieru.
Celkové posúdenie vhodnosti kombinácií všetkých dverných súčastí je na zhotoviteľovi vchodových dverí !

Kedy musím použiť Jadro F ?

Vytvorenie striktných predpisov pre použitie jadra F do výplní je veľmi náročne splniteľná úloha.Spôsobuje to veľmi veľká množina spolupôsobiacich faktorov, ktorá je pre nás ako výrobcu výplne z veľkej časti neznáma, pretože veľa vyplýva z projektovej dokumentácie a ešte viac z obhliadky stavby, pričom tieto zistenia sa neprenášajú do objednávky výplne. Keby sa aj preniesli, tak ich spracovanie a vyhodnotenie nie je každodennou rutinou...
Nie sme každodenný spracovatelia profilových systémov a už vôbec neovládame všetky vykonávacie – spracovateľské predpisy rôznych profilových systémov.
Z doterajších skúseností je možné upozorniť na skupiny so všeobecne najvyšším rizikom zníženia plnohodnotnej funkčnosti dverí v celom rozsahu pôsobiacich podmienok . V uvedených prípadoch je použitie akéhokoľvek známeho opatrenia ktoré eliminuje riziká povinné, takže môžeme hovoriť aj o nutnosti použitia výplne s jadrom F :

  • Všetky tzv. terasové dvere, resp. tzv. vedľajšie vchodové dvere so subtílnymi dvernými krídlami. Zároveň upozorňujeme, že takéto dvere nie sú určené pre hlavné vchodové dvere a kombinácie s dvernými výplňami výrobcovia systémov obvykle nepreverujú !
  • Vchodové dvere VON otváravé, bez ohľadu na farebné prevedenie, aj hliníkové ak nemajú klzné prerušenie tepelného mosta v krídle
  • Hliníkové dverné výplne osádzané do plastových vchodových dverí
  • Všetky vchodové dvere, bez ohľadu na farbu a materiál pokiaľ dverná výplň má hrúbku 44 a viac mm, nie je potrebné používať jadro F pre biele PVC výplne do hrúbky 48mm.

Veľmi dôrazne pripomíname, že výplň s jadrom F nie je možné chápať ako „liek ktorý vylieči problémové dvere“, je to dverný komponent, ktorý má ambície do veľkej miery eliminovať a neprenášať vplyvom teplotných rozdielov svoje vlastné negatívne účinky, ale nie eliminovať škodlivé účinky ostatných dverných komponentov !
Celkové posúdenie vhodnosti kombinácií všetkých dverných súčastí je na zhotoviteľovi vchodových dverí !

Niektoré modely výplní majú veľké zasklenia alebo veľa menších zasklení, spolu sú to veľké plochy, kde reálne nie je jadro. V akej miere potom vylepšuje nové jadro F takéto výplne ?

Máte pravdu, izolačné zasklenie pôsobí vo výplni ako tuhý kus, avšak keďže je poskladané z viacerých tabúľ skla pospájaných cez rámiky tmelmi, aj izolačné zasklenie môže vykázať istý stupeň pružnosti aj priehybov. Výhodou skiel a zároveň ich nevýhodou pri vlepovaní do výplní je výrazne nižšia tepelná rozťažnosť skla v porovnaní s materiálmi povrchových dosiek. Eliminácii napätí, zvýšeniu pružnosti spoja a tým zníženiu síl výplne aj pri presklených výplniach pomáha výrazné zhrubšenie lepiaceho tmelu na rozhraní plnej a presklenej časti na exteriérovej strane. Táto úprava pri presklených výplniach s jadrom F je dôležitým poznávacím znamením pre exteriérovú stranu výplne, keďže exteriérová a interiérová strana výplne s jadrom F sa nesmie zamieňať. Tmelenie nahrubo však mierne predlžuje výrobný proces výplne, ktorý sa dostáva na 10 pracovných dní u PVC a HPL. AL výplne s jadrom F dodávame s predlžením štandardného termínu o tri dni.


Ako sa jadro F objednáva - dodáva – montuje?

Výplň s jadrom F sa objednáva obvyklými spôsobmi, pričom pojem „jadro F“ sa musí uviesť do objednávky, v programe GAVA Designer možno výber jadra nájsť v kroku "Rozmery". Pozor, zmenou je, že výplň s jadrom F sa musí objednávať na konečný presný rozmer výplne do dverí (tak ako izolačné zasklenia), pretože dodatočné orezy nie sú možné.
Výplň s jadrom F sa dodáva k zákazníkovi v nezmenenom štandardnom priehľadnom obalovom materiáli, tak ako ostatné výplne. Rozdiel v balení je vo zvýšenej ochrane hrán výplne s jadrom F olemovaním extrudovaným polystyrénom po celom obvode.
Osadenie výplne s jadrom F musí rešpektovať orientáciu výplne v zmysle exteriér / interiér, ktorá je pre výplň s jadrom F určená značkovacou nálepkou na boku výplne. Pri presklených výplniach je znamením aj výrazné zhrubšenie lepiaceho tmelu na rozhraní plnej a presklenej časti, ktoré musí byť na exteriérovej strane. Ďalej musí byť výplň s jadrom F osadená podľa pravidiel presne určujúcich počet a rozmiestnenie nosných podložiek a tiež netradičný detail podopretia výplne podložkou. Pravidlá osadenia majú za účel zabezpečiť len minimálne nutné spojenie výplne s krídlom a neobmedzovať vzájomné dilatačné pohyby. Popis a nákres pravidiel pre osadenie bude priložený na letáku v balení každej dvernej výplni s jadrom F.Spôsob vloženie nepriehľadnej výplne v krídle + osadenie výplne s Jadrom F
Spôsob vloženie nepriehľadnej výplne v krídle + osadenie výplne s Jadrom F

Výplň s jadrom F sa osádza do krídla obvyklým spôsobom ?

Nie, osadenie je inovované, je potrebné presne dodržat nasledovné pravidlá:

  • Osadenie výplne s jadrom F musí rešpektovať orientáciu výplne v zmysle exteriér / interiér, ktorá je pre výplň s jadrom F určená značkovacou nálepkou na boku výplne. Pri presklených výplniach je znamením aj výrazné zhrubšenie lepiaceho tmelu na rozhraní plnej a presklenej časti, ktoré musí byť na exteriérovej strane.
  • Ďalej musí byť výplň s jadrom F osadená podľa pravidiel presne určujúcich počet a rozmiestnenie nosných podložiek a tiež netradičný detail podopretia výplne podložkou.

Pravidlá osadenia majú za účel zabezpečiť len minimálne nutné spojenie výplne s krídlom a neobmedzovať vzájomné dilatačné pohyby. Popis a nákres pravidiel pre osadenie bude priložený na letáku v balení každej dvernej výplni s jadrom F.

Keďže nové jadro ponúkate len od hrúbky 36mm, ako máme eliminovať možné budúce problémy pri dverách v základnom prevedení s 24mm výplňami? Alebo už vzniknuté problémy na takýchto dverách ?

Pre výrobky v základnom prevedení platí, že sú kompromisnejšie, a teda aj ich rozsah použitia býva viac limitovaný a je kľúčové navrhovať ich len pre také využitie, aby sa predchádzalo hraničným situáciám.
Nazdávame sa, že z cenového hľadiska kompromisnejšie dvere by najmä mali byť biele, keďže farebná úprava najčastejšie fóliovaním tiež navyšuje cenu dverí, ale najmä navyšuje letné povrchové teploty, ktoré spôsobujú potiaže. Pri bielych dverách povrchové teploty nepresiahnu kritické hodnoty okolo 55´C, takže obvyklé riešenia bielych dverných výplní nie sú zdrojom potiaží. To však platí len pre letný režim bielych PVC výplní, pri ktorých sa nespustí proces vypotrebovania zbytkových napätí (vysvetlené v prednáške) čo následne neovplyvňuje zimný režim. Pre zimné rozdiely teplôt môže byť rozhodujúca tuhosť krídla, pokiaľ je nízka, tak existuje možnosť zlepšenia tzv. dodatkovou výstuhou do oblasti zasklievacej špáry. V prípade potreby sme schopní takúto výstuhu tvarovo navrhnúť, vyrobiť a dodať. Nie však staticky prepočítať jej požadovanú účinnosť na problematických dverách. Takéto dodatkové výstuhy je možné samozrejme riešiť aj pre farebné dvere, ale pokiaľ ich účinnosť nebude postačovať, tak najrozumnejším riešením je predsalen výmena výplne (+ zasklievačiek) na hrúbku 36mm s jadrom F. Pripomíname, že hrubšia výplň s jadrom F s príplatkom má pridanú hodnotu aj v teplotechnike.
Pre ďalšie výrobky, ak by potiaže pretrvávali, bude najrozumnejšie presť na 36mm zasklievací štandard, zasklievacie lišty kupované pravidelne môžu byť aj lacnejšie, keďže sú tenšie.


Zaradené v: Vložená výplň